نویسنده = ایران مهدیزادگان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کمال گرایی، هنجار تیمی و جو اخلاقی بر رفتارهای پرخاشگرانه در بازیکنان رشته بسکتبال

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 145-156

زهرا سلیمیان؛ ایران مهدیزادگان؛ مهدی نمازی زاده