نویسنده = بهروز عبدلی
تعداد مقالات: 5
2. تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی در دانش‌آموزان پسر راهنمایی شهر تهران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-96

رسول عابدان زاده؛ بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ حسام رمضان زاده


4. تاثیر یادگیری آشکار و پنهان بر قابلیت شناسایی خطا : آزمون فرضیه بازنمایی مبتنی بر نمونه

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-112

بهروز عبدلی؛ حسام رمضان زاده


5. مقایسه تاثیر تمرین ذهنی و تمرین بدنی در شرایط خستگی و غیرخستگی بر یادگیری برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-38

بهروز عبدلی؛ علیرضا فارسی؛ مصطفی تیموری خروی