نویسنده = سید محمدحسین رضوی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ادراک ریسک دانشجویان ورزشکار آسیب دیده و غیرآسیب دیده (مطالعه موردی : دانشگاه مازندران)

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-68

فریده علیزداه؛ فرزان فرزان؛ سید محمدحسین رضوی؛ معصومه قربانی مرزونی


2. بررسی ارتباط بین احساس شایستگی و مؤلفه‌های تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 49-58

احیا عابدی؛ سید محمدحسین رضوی؛ فرزام فرزان؛ امیر رضا خادم