نویسنده = معصومه قربانی مرزونی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ادراک ریسک دانشجویان ورزشکار آسیب دیده و غیرآسیب دیده (مطالعه موردی : دانشگاه مازندران)

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-68

فریده علیزداه؛ فرزان فرزان؛ سید محمدحسین رضوی؛ معصومه قربانی مرزونی


2. اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر خودکار آمدی عمومی مردان دیابتی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 193-197

معصومه قربانی مرزونی؛ سارا نصیری سمنانی