نویسنده = سمیه نامدار طجری
تعداد مقالات: 1
1. اثر مداخله تمرین بدنی بر تبحر حرکتی پسران 7 تا 10 ساله دارای اختلال هماهنگی رشدی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 59-68

سمیه نامدار طجری؛ احمد فرخی؛ رضا رستمی؛ محمدرضا کردی؛ یوسف مقدس تبریزی