نویسنده = ابراهیم علیدوست قهفرخی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 155-166

امید رفیعی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ افسر جعفری حجین


2. مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-128

حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ محمود گودرزی