نویسنده = حمید یعقوبی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ابعاد سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 66-78

افروز موسوی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ حمید یعقوبی