نویسنده = احمد فرخی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی طولی در تغییرات سطوح آمادگی هوازی و شادکامی ‌دانشجویان رشتة تربیت بدنی (1386ـ1382)

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 25-40

رسول زیدآبادی؛ روح ا. . . رنجبر؛ احمد فرخی؛ محسن زارع زارچی؛ رحیمه مهدی زاده


2. هنجار و مقایسة حالات خُلقی بازیکنان مرد و زن نخبة بدمینتون

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-12

احمد فرخی؛ ابراهیم متشرعی؛ احمد قلی زاده؛ سیدبهادر زکی‌زاده