نویسنده = حسن خلجی
تعداد مقالات: 4
1. ارتباط بین خودپندارۀ بدنی با حس حرکت در رشته‌های والیبال، بدمینتون، کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-52

محمد مرادی نورآبادی؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی


2. مقایسه رشد حرکتی دختران چاق/ اضافه وزن و وزن طبیعی 9-12 ساله ناحیه 2 شهر اراک

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 85-94

خدیجه السادات محمدی آشتیانی؛ حسن خلجی؛ علیرضا بهرامی