نویسنده = مهران جعفری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 167-182

علی وفایی مقدم؛ مرتضی دوستی؛ فرناز فخری؛ مهران جعفری