نویسنده = حسن محمدزاده
تعداد مقالات: 3
1. اثر کانون توجه دستورالعمل آموزشی و پیچیدگی مهارت بر اجرا و یادگیری ضربه بیلیارد

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-75

معصومه شجاعی؛ مهدیه قره لر؛ حسن محمدزاده


2. اثر خودتنظیمی و مشاهده الگوی مبتدی در یادگیری زمانبندی نسبی و مطلق

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 201-214

اکبر قوامی؛ حسن محمدزاده؛ حسن رهبان فرد


3. مقایسه ادراک فاصله ورزشکاران و غیرورزشکاران: محدودیت شنیداری و دیداری

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 199-210

حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده؛ کامل عبداله زاده