نویسنده = رحیم رمضانی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. طرّاحی مدل اثربخشی سازمانی فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی‌ ایران بر اساس رویکرد ارزش‌های رقابتی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 15-30

حسین عیدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام یوسفی؛ سید نصرا... سجادی؛ اسماعیل ملک خلاق


2. مقایسة انگیزه¬ شرکت در فعّالیّت¬های مختلف ورزشی روزمرّه در بین گروه‌های مختلف شهر شیراز

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-85

رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ محمّدرضا شفیعی؛ سمانه ده‌پناه