نویسنده = جاوید دیداری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة امکانات باشگاه¬های ¬ورزشی دولتی و خصوصی بانوان شهر تهران از دیدگاه مدیران، مربّیان و ورزشکاران

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1388، صفحه 41-54

جمیله مرادی عبّاس آبادی؛ علی محمّد امیرتاش؛ جاوید دیداری