نویسنده = صغری حیدری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة وضعیّت تحصیلی و رفتار اجتماعی دانش‌آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از دیدگاه دبیران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-80

رضا قاسم نژاد؛ صغری حیدری؛ سیّد قاسم قربانزاده زعفرانی؛ محمّد غلامپور؛ بهزاد بهزادنیا