نویسنده = سیدبهادر زکی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. هنجار و مقایسة حالات خُلقی بازیکنان مرد و زن نخبة بدمینتون

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-12

احمد فرخی؛ ابراهیم متشرعی؛ احمد قلی زاده؛ سیدبهادر زکی‌زاده