نویسنده = وحید ذوالاکتاف
تعداد مقالات: 1
1. تجربه، نیاز، و نگرش مربّیان ورزش و معلّمان تربیت بدنی نسبت به کامپیوتر

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 61-69

وحید ذوالاکتاف؛ زهرا طلائی اردکانی؛ احمد براآنی