نویسنده = کلثوم ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مکانی فضاهای ورزشی شهر آمل با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-82

سید محمدحسین رضوی؛ کلثوم ابراهیمی؛ محمد رحمانی؛ محسن ابراهیمی