نویسنده = علی محمد امیرتاش
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین هوش عاطفی و سبک‌های مدارا و اجتناب مدیریت تعارض در دبیران زن تربیت بدنی منطقه غرب تهران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 41-54

ناجیه حدادی؛ علی محمد امیرتاش؛ مریم خواجه صالحانی؛ محمد اسماعیلی؛ حیدر عبدالهی