نویسنده = مهربان پارسامهر
تعداد مقالات: 6
1. رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی زنان شهر یزد

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-99

مهربان پارسامهر؛ محمد رضا نیک نژاد؛ محمد پور اسمعیلی؛ سید پویا رسولی نژاد


2. پژوهشی در باب کارکرد ورزش در انسجام اجتماعی (مطالعه موردی: مردم شهر تالش)

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 237-250

مهربان پارسامهر؛ سید پویا رسولی نژاد؛ محمدرضا نیک نژاد


4. بررسی انگیزه های مرتبط با هواداری جوانان از فوتبال (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یزد)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 187-196

مهربان پارسامهر؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید پویا رسولی نژاد


5. نقش شبکه‌های اجتماعی در جذب دانش‌آموزان دختر به مشارکت در ورزش (مورد مطالعه: شهر یزد)

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 73-86

مهربان پارسامهر؛ محمّدرضا نیک نژاد