نویسنده = رسول حمایت طلب
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه توانایی ادراک دیداری حرکتی و حافظه‌ی کاری در کودکان با اختلال توجه/بیش فعالی و کودکان سالم

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 207-218

سمانه ایمانی پور؛ محمود شیخ؛ رسول حمایت طلب؛ داوود حومنیان