نویسنده = اسماعیل شریفیان
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-48

اسماعیل شریفیان؛ سمیه خلیلی


2. مقایسه تولیدات پژوهشی محققان پرکار علوم ورزشی دنیا و ایران بر پایه شاخص هرش

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-167

سعید یوسفی؛ زرکی پرستو؛ اسماعیل شریفیان