نویسنده = حسین عبدالملکی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-128

حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ محمود گودرزی


2. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری کارکنان فدراسیون‌های ورزشی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 123-130

حسین عبدالملکی؛ علی نوری زاده