نویسنده = احمد قطبی ورزنه
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه ی زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-142

سودابه غفارزاده آهنگر؛ پروانه شفیع نیا؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ احمد قطبی ورزنه