نویسنده = محمدرضا نیک نژاد
تعداد مقالات: 3
2. بررسی انگیزه های مرتبط با هواداری جوانان از فوتبال (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یزد)

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 187-196

مهربان پارسامهر؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید پویا رسولی نژاد


3. بررسی انگیزه های مرتبط با مشارکت در درس تربیت بدنی در بین دانش آموزان دختر (بر مبنای نظریّه‌ی شایستگی)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-1116

مهربان پارسامهر؛ امیر مختار اسکندری فرد؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید قاسم قربانزاده زعفرانی