نویسنده = سیده ناهید شتاب بوشهری
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین برخی ویژگی‌های آنتروپومتریکی با مهارت‌های حرکتی کنترل شی کودکان 3 تا 5 ساله اهواز

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-24

پروین محمدی فارسانی؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ پروین رمضانی


2. مقایسه ی زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-142

سودابه غفارزاده آهنگر؛ پروانه شفیع نیا؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ احمد قطبی ورزنه