نویسنده = فرشاد تجاری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل نقاط قوّت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 15-36

وحید شجاعی؛ فرشاد تجاری؛ بهاره سلیمانی تپه‌سری؛ مرتضی دوستی پاشاکلایی


2. تأثیر جنسیّت، سن و نوع رشته ورزشی بر مهارت‌های مذاکره‌ای در مربّیان ورزشی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-50

محبوب شیخعلی زاده هریس؛ فرشاد تجاری


3. بررسی سازمان‌های ورزشی بر اساس الگوی سازمان‌های یادگیرنده: مطالعه موردی در استان مازندران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 41-50

بهاره سلیمانی؛ فرشاد تجاری؛ وحید شجاعی