نویسنده = حمید صالحی
تعداد مقالات: 2
2. استـفاده از مفاهیم یادگیری حرکتی به وسیله معلمان تربیت بدنی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-100

حمید صالحی؛ مهدی دهقانی فیروزآبادی؛ رضا همتی