نویسنده = فرزام فرزان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 177-188

سیدرسول مرتضوی فر؛ فرزام فرزان؛ میثم شیرخدایی


2. بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینت‌بال)

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-26

میثم شیرخدایی؛ فرزام فرزان؛ سیده سعیده عالم طلب پشتیری