نویسنده = بهروز عبدلی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متفاوت

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-92

سعید اشرف پور نوائی؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی


2. تاثیر هدف گزینی و خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-138

نصور احمدی؛ بهروز عبدلی؛ پریسا براز