نویسنده = مهربان پارسامهر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان مقدس ‌شمردن ورزش در بین دانشجویان ورزشکار و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان ورزشکار دانشگاه یزد)

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 185-198

مهربان پارسا مهر؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید پویا رسولی نژاد؛ وحید اصغری


2. بررسی انگیزه های مرتبط با مشارکت در درس تربیت بدنی در بین دانش آموزان دختر (بر مبنای نظریّه‌ی شایستگی)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-1116

مهربان پارسامهر؛ امیر مختار اسکندری فرد؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید قاسم قربانزاده زعفرانی