کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: جامعه‌شناسی ورزش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جامعه¬شناختی عوامل مؤثّر بر گرایش زنان نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 61-74

قربانعلی ابراهیمی؛ علی عسکری؛ محمدر ضا نیک نژاد