کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ کوتاه خودتوصیفی بدنی در دانشجویان

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 275-289

زهرا فتحی رضائی؛ صفیه ابراهیمی؛ سید حجت زمانی ثانی


2. بررسی روایی و پایایی مقیاس نیم رخ عملکردی بازیکنان پست های مختلف فوتبال

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 53-68

محمدحسین قهرمانی؛ مهدی سهرابی؛ صادق صفری


4. تعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت در کودکان 7 تا 10 ساله کم توان ذهنی شهر تهران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-140

مریم لطفی؛ احمد فرخی؛ سقراط فقیه زاده