کلیدواژه‌ها = توانایی ادراک شده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انگیزه های مرتبط با مشارکت در درس تربیت بدنی در بین دانش آموزان دختر (بر مبنای نظریّه‌ی شایستگی)

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-1116

مهربان پارسامهر؛ امیر مختار اسکندری فرد؛ محمدرضا نیک نژاد؛ سید قاسم قربانزاده زعفرانی