کلیدواژه‌ها = اکتساب
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر زاویه های متفاوت نمایش الگوی ویدئویی بر اکتساب و یادداری یک تکلیف بدیع

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 195-206

حمیده عبدل زاده؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ علیرضا صابری کاخکی


2. تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 271-282

اعظم بشارتی؛ زهره مشکاتی؛ مریم نزاکت الحسینی


3. تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-78

هادی مرادی؛ مهدی سهرابی؛ حمید رضا طاهری