کلیدواژه‌ها = هدف فرآیندی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر هدف گزینی و خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-138

نصور احمدی؛ بهروز عبدلی؛ پریسا براز