کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: تداخل زمینه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تداخل زمینه ای و شاخص های دشواری بر یادگیری تکالیف ساده و پیچیده

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 233-246

رزا رهاوی عزابادی؛ زهرا استیری؛ مهدیه رضایی