موضوعات = مدیریت ورزشی
تعداد مقالات: 43
27. عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تیم فوتبال صبای قم

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-126

علی محمدی؛ سمیه نامدار طجری؛ سید احمد سجادی


28. برنامه راهبردی آکادمی‌های فدراسیون بسکتبال ایران

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-194

همتا هادیان؛ محمد رضا برومند؛ سعید امیرنژاد؛ مسعود نجفی


29. تأثیر سرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هیات علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-118

حیدر عبداللهی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری


31. ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 223-236

محمد هادی اسماعیلی؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ علی بنسبردی


32. بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینت‌بال)

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-26

میثم شیرخدایی؛ فرزام فرزان؛ سیده سعیده عالم طلب پشتیری


33. تاثیر یک دوره تمرینات آکواژیمناستیک بر میزان خستگی، کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 195-210

سیده ام ایمن رضوی؛ حسن دانشمندی؛ امیرحسین براتی


34. رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی زنان شهر یزد

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-99

مهربان پارسامهر؛ محمد رضا نیک نژاد؛ محمد پور اسمعیلی؛ سید پویا رسولی نژاد


36. بررسی الگوی فعالیت های بدنی تفریحی افراد ضایعه نخاعی در ایران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-114

محمد علی زبردست؛ طهمورث نورایی


37. مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-128

حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ محمود گودرزی


38. مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-31

فرشته خلیلی پالندی؛ میثم شیرخدایی؛ فرزام فرزان؛ رزیتا فتحی


39. تعیین و مقایسه میزان کاربرد اصول مدیریت شطرنجی مدیران چهار حوزه ورزشی شهر اصفهان

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 249-264

مینا مستحفظیان؛ زهره کریمی؛ مسعود نادریان


41. تعیین ارتباط هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با اثر بخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-70

فریده علیزاده؛ معصومه کلاته سیفری؛ منصوره ابوجعفری


42. تأثیر مشارکت ورزشی بر هزینه های ورزشی و درمانی خانوارشهرستان مراغه

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 189-198

بهرام اکبری؛ فریبا عسکریان؛ سلمان جعفری


43. عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی با استفاده از مدل اسپرولز و کندال

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-70

فریبا عسکریان؛ افشار جعفری؛ فرزانه ترابی نهاد