پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (JSMB) - مقالات آماده انتشار