تعداد مقالات: 283
101. تبیین ابعاد سلامت روان شناختی ورزشکاران بر اساس سبک های تنظیم شناختی-هیجانی

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 66-78

افروز موسوی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ حمید یعقوبی


102. طراحی مدل تمایل به خرید پو شاک ورزشی ایرانی با وفاداری و تصویرسازی مشتری در ایجاد ارزش ویژه برندهای داخلی

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 73-84

رحیم رمضانی نژاد؛ لیلا اسایش؛ مریم عبدلی؛ معصوم کارکن


103. مقایسة انگیزه¬ شرکت در فعّالیّت¬های مختلف ورزشی روزمرّه در بین گروه‌های مختلف شهر شیراز

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-85

رحیم رمضانی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ محمّدرضا شفیعی؛ سمانه ده‌پناه


104. تجربه، نیاز، و نگرش مربّیان ورزش و معلّمان تربیت بدنی نسبت به کامپیوتر

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 61-69

وحید ذوالاکتاف؛ زهرا طلائی اردکانی؛ احمد براآنی


105. بررسی جامعه¬شناختی عوامل مؤثّر بر گرایش زنان نسبت به مشارکت در ورزش به عنوان تماشاچی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 61-74

قربانعلی ابراهیمی؛ علی عسکری؛ محمدر ضا نیک نژاد


107. بررسی میزان جانبداری گزارشگران ورزشی تهرانی از بازیکنان و مربیان و سرپرستان تیم‌های استقلال و پیروزی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1390، صفحه 81-92

محمد اسماعیلی؛ حمید قاسمی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سلطان حسینی؛ فاطمه شاکری


108. تحلیل عوامل تاثیرگذار در کیفیّت‌بخشی درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی از دیدگاه معلّمان ورزش

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1390، صفحه 103-112

سیّدمحمّدحسین رضوی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سیّداحمد سجّادی


109. تعیین رابطة بین تعارض کار ـ خانواده و کیفیّت زندگی رؤسا و نائب رؤسای هیأت‌‌های ورزشی استان همدان

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 109-122

غلامرضا شعبانی بهار؛ ابوالفضل فراهانی؛ فاطمه باقریان فاضل


110. تبیین عوامل مؤثّر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در باشگاه‌های ورزشی خصوصی استان مازندران

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-128

حسنعلی آقاجانی؛ عباس نامدار


112. بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و هوش فرهنگی با کاربست سازمان یاد دهنده در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 113-128

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ غلام رضا شعبانی بهار؛ مریم گیلانی؛ اصغر اسکندری


114. بررسی عوامل سازمانی موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 63-76

احمدعلی آصفی؛ محمد خبیری؛ حسن اسدی دستجردی؛ محمود گودرزی


115. ارتباط بین ذینفع مداری با مشروعیت سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-74

حمیدرضا گوهر رستمی؛ مجتبی امیری


116. تاثیر رنگ زمینه بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-78

هادی مرادی؛ مهدی سهرابی؛ حمید رضا طاهری


117. بررسی معیارهای مکان یابی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهری

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-100

عادله عظیمی دلارستاقی؛ سید محمد حسین رضوی؛ محمدرضا برومند؛ امید تی تی دژ


118. تعیین روایی و پایایی مقیاس انگیزش موقعیتی در دانش‌آموزان پسر راهنمایی شهر تهران

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-96

رسول عابدان زاده؛ بهروز عبدلی؛ نصور احمدی؛ حسام رمضان زاده


119. رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی زنان شهر یزد

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 83-99

مهربان پارسامهر؛ محمد رضا نیک نژاد؛ محمد پور اسمعیلی؛ سید پویا رسولی نژاد


120. تأثیر بازخورد هنجاری بر کنترل تعادل با سطوح دشواری متفاوت

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-92

سعید اشرف پور نوائی؛ علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی


121. نقش ویژگی های آنتروپومتریکی و برتری چشم-دست در یادگیری تکلیف هدف گیری با دست

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-88

محمدرضا شهابی کاسب؛ آرزو مهرانیان


123. مقایسة عوامل نگهدارنده شغلی معلّمان تربیت‌بدنی و غیر تربیت‌بدنی و ارتباط آن با برخی از مشخّصات فردی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1388، صفحه 87-101

محمد کشتی‌دار؛ کاظم چراغ بیرجندی؛ محمّدحسین رضوی


124. تحلیل مکانی فضاهای ورزشی شهر آمل با استفاده از سیستم اطّلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1388، صفحه 71-82

سید محمدحسین رضوی؛ کلثوم ابراهیمی؛ محمد رحمانی؛ محسن ابراهیمی


125. ارتباط بین سبک‌های رهبری و اثربخشی مدیران اداره‌های تربیت بدنی استان لرستان

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 75-87

صدیقه حیدری نژاد؛ امین صابری