تعداد مقالات: 283
151. مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-128

حسین عبدالملکی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ محمود گودرزی


152. ارتباط مشارکت ادراک شده والدین با اضطراب رقابتی، لذت و تعهد ورزشی بازیکنان دختر رشته بدمینتون‌

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-104

سید رضا حسینی نیا؛ ناهید داروغه عارفی


153. ارزیابی کارایی هیأت های والیبال استان ها در ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 103-114

بهاره سلیمانی تپه سری؛ فریده اشرف گنجویی


156. مقایسه ی زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در سبک های شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-142

سودابه غفارزاده آهنگر؛ پروانه شفیع نیا؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ احمد قطبی ورزنه


157. تعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت در کودکان 7 تا 10 ساله کم توان ذهنی شهر تهران

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 125-140

مریم لطفی؛ احمد فرخی؛ سقراط فقیه زاده


158. استـفاده از مفاهیم یادگیری حرکتی به وسیله معلمان تربیت بدنی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 95-100

حمید صالحی؛ مهدی دهقانی فیروزآبادی؛ رضا همتی


160. ارتباط کارآمدی مربیگری با لذت و تعهد ورزشی والیبالیست ها (مطالعه موردی: استان سمنان)

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-104

بهناز علی حسینی؛ حسن بحرالعلوم؛ نعمت الله نعمتی


161. ارتباط مشارکت والدین با شایستگی ادراک‌شده و لذت ورزشی رزمی‌کاران نوجوان

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 131-144

ناهید داروغه عارفی؛ حسن بحرالعلوم؛ سید رضا حسینی نیا


163. تاثیر هدف گزینی و خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-138

نصور احمدی؛ بهروز عبدلی؛ پریسا براز


164. تأثیر سرمایه اجتماعی بر بالندگی اعضای هیات علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-118

حیدر عبداللهی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ حبیب هنری


165. عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تیم فوتبال صبای قم

دوره 14، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-126

علی محمدی؛ سمیه نامدار طجری؛ سید احمد سجادی


166. بررسی طبقه بندی جنسیتی ورزش ها از دیدگاه دبیران تربیت بدنی

دوره 14، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-135

سیده ناهید شتاب بوشهری؛ مهدی مردانی نیا؛ صدیقه حیدری نژاد؛ پروانه شفیع نیا


167. بررسی ارتباط هوش هیجانی اعضای هیات علمی با اثربخشی دانشکده‌های تربیت بدنی(دولتی) شهر تهران

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 169-181

حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ علی منصف


168. بررسی و مقایسه تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 143-159

احیا عابدی؛ سید محمد حسین رضوی؛ فرزام فرزان


169. مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ های منتخب فوتبال کشورهای اروپایی

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 141-148

ابوالفضل درویشی؛ مرتضی دوستی


170. بررسی ارتباط بین مدیریت دانش با درجه تحقق سازمان یاد گیرنده از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-110

احسان اسداللهی؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری


171. آگاهی از ناهنجاری‌های جسمانی و تاثیر آن بر میزان عزت نفس و تصویر بدنی دختران دانشجو

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-110

مهتا اسکند نژاد؛ ناهید اشکریز قره آغاج


172. تاثیر یادگیری آشکار و پنهان بر قابلیت شناسایی خطا : آزمون فرضیه بازنمایی مبتنی بر نمونه

دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-112

بهروز عبدلی؛ حسام رمضان زاده


173. تأثیر کمال گرایی، هنجار تیمی و جو اخلاقی بر رفتارهای پرخاشگرانه در بازیکنان رشته بسکتبال

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 145-156

زهرا سلیمیان؛ ایران مهدیزادگان؛ مهدی نمازی زاده


174. راهبردهای آماده سازی روانی دروازه‌بانان نخبه فوتبال ایران در حین یک رقابت

دوره 12، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 147-162

مهدی غفوری؛ محمد خبیری؛ یاسر مدنی


175. اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت در تکالیف ساده و پیچیده‌ نیازمند سرعت و دقت

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-128

رضوان عظیمی؛ افخم دانشفر؛ معصومه شجاعی