بررسی آمیخته بازاریابی پوشاک ورزشی خارجی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی آدیداس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد تربیت و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار تربیت و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه غیر انتفاعی شمال، تریت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، آمل، ایران

4 کارشناس ارشد تربیت و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی

چکیده

مقدمه و هدف :با ورود انواع کالاهای خارجی و مخصوصا پوشاک ورزشی به کشور شاهدیم که عرصه برساخت و تولید کالاهای داخلی تنگ شده است و این موضوع زنگ خطری برای استقلال اقتصادی و حمایت ازتولیدات داخلی است.در واقع با وجودانواع کالاهای خارجی صدماتی بزرگ به اقتصاد کشور وارد می شود که یک چالش بزرگ برای تولیدات داخلی است. هدف این پژوهش تعیین و اولویت بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی درخرید پوشاک ورزشی خارجی آدیداس است.
روش شناسی :روش انجام تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری خریداران پوشاک ورزشی آدیداس در تهران بودند. به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد.برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول حجم نمونه نامشخص کوکران استفاده شد.ابزار جمع آوری داده ها در این پرسش نامه محقق ساخته بودکه پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ برای عناصر محصول،قیمت،ترویج و توزیع مورد تایید قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل و  آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های کالموگروف اسمیرنوف، آزمون دوجمله ای و آزمون تحلیل واریانس فریدمن درسطح معناداری pیافته ها :نتایج نشان داد تمام عناصرآمیخته بازاریابی ازدیدگاه مشتریان درخرید پوشاک ورزشی آدیداس اهمیت دارند. همچنین اولویت بندی تاثیر عناصرآمیخته بازاریابی درخرید پوشاک ورزشی خارجی آدیداس از دیدگاه مشتریان به ترتیب  شامل:1-محصول2-قیمت3-توزیع4-ترویج بود.
بحث و نتیجه گیری: اولویت و اهمیت عناصر آمیخته بازاریابی برتصمیم خریدمتفاوت است .بدین جهت عرضه کنندگان پوشاک ورزشی باید ازاین اولویت ها آگاهی داشته ودر مواقع ضروری برآن ها تأکید نمایند تا مشتریان خود را ازدست ندهند.
 

کلیدواژه‌ها


 

##Fakhimiazar, s, (2011), evaluationEffects ofMarketing Mix 4pon increase in sales Produced of Qaynarkhzar’s water heater,farasooye modiriat,vol 4,no 16, pp80.##Alimirzaei,s,(2004),Directory ofMarketingResearch,sargol publication.##Morris, H.M,(1998), Industrial and organizational Marketing, Columbus, Merrill publication.##Izadi,behzad & Hossein Deilami,2015Survey Factors affecting orientation of customers to participate in sporting events,Case Study: University students Shushtar, in the twenty first Number Journal of Sport Management and motor behavior Mazandaran.##Salar,j, (2006), Relationship between marketing mix and consumer behaviour. Tadbir, no 176, pp 59-64.##Aamadi,m.,hoseinzadeh,a.,noorani,m.,(2010),Survey of the relationship between relationship marketing tactics and chain stores purchase behavior  of customers،, modiriate bazargani,vol 2,no 4,pp 93-110.##Behnamifar,a.,(2010), Study of Marketing Mix Factors influencing on buying TV (LCD) in the households in Tehran,master degree thesis, Tehran university.##Vazirzanjani,h.r.,(2010),Measure customer satisfaction towards after sales service marketing mix in the heavy vehicles industry ( road transport), barresi haie bazargani, no 40,pp 71.##Wood, V.R. & Robertson, K.R, (2000), “Evaluating international markets”, International Marketing Review, Vol. 17 ,No. 1, pp. 34-55.##Kaynak, e. kucukemirogliu, o. and hyder, a, s,(2000),’’consumers country-of-origin (coo) perceptions of imported products in a homogeneous less-developed country’’, European journal of marketing, vol. 34,nos. 9/10,pp: 1221-1241.##Vahdati,h,(2001),Effective marketing mix priority on foreign Buy review,##Master degree thesis, tarbiat Modarres University.##Khorshidi,r.,The Relationship between Factors Affecting Attendance andConsumption Behavior of Professional Football League’s Spectators: A Case Study of Esteghlal’s and Perspolis’s Spectators, master degree thesis, kharazmi university.##Hasanzadeh,m.,(2010),consumer behaviour in sport and sport events,honare abi publication, Tehran, pp 17-25.##Mohsen,behnam & etal,2014,  The impact ofbrandreputationoncustomerbehavioralintentionsSporting Goods,in the Nineteen Number Journal of Sport Management and motor behavior Mazandaran.##Alehossaini, s.,(2003),PracticesofFidelity Growth,payame modiriate movafagh,no 27,pp 32.##Memari,j,(2007) ,Modelingandanalysis ofthe country sports industryMarketing mix approach decision-centric, Ph.D. DissertationوTehran university.##Mon,j.,minor,m.s(2000),consumer behaviour, saleh,a.,saedi,m.r., 2nd edition, Tehran, ettehad-jahane no publication,pp36-45.##Hasanzadeh,m,(2005),sport marketing, nashre aftab publication,Tehran,pp45-51.##Tari Verdi,a.,(2012),Determination ofFactors affecting customers’ decision to choose a gym, master degree thesis, kharazmi university.##Kahn,v.la,kandampully,(2004),market oriented learning and customer value enhancement through service recovery management, journal of managing service quality, vol 14,no 5,pp.390-401.##Roosta, a., venoos, d.and ebrahimi,a.,(2007),marketing management, samt publication, 11 th edition, Tehran, pp
55-68.##.Haghighi,m.,Hoseinzadeh, m., (2009),Comparison ofwillingnessto consumedomestic goodsinTehranWith otherregions of the worldandtheoutcomeoftheevaluation andproduct preferences, modarrese oloome ensani-pajuhesh haie modiriat dar Iran, no 4, pp 105.##Soltani,e.,(1995), main causesofthe Orientationof Tehranian consumers toa foreign goods, master degree thesis, tarbiat modarres university.##Honari, h.,(2005),Women’s sportsmarketinginitiatives,5th toward to future international scientific-sport congress( articles collection),Tehran.##Keshkar, Sara. Ghasemi, hamid and tojari, farshad, (2011), sport marketing management, elm va harekat publication.##Hamdami, sabihe.moharamzadeh, mehrdad and kashef, mir mohammad,(2011),the correlation of prevalent brand in sport products sale( sport marketing),sixth national conference of  Iran’s physical education and sport sciences students, published in conference book, Tehran.##Mehdipoor,esmaeil.sadroleshraghi,mehriar and karbasi,alireza,(2005),the study of product marketing of potato in iran,o;oome keshavarzi, no.3, pp 121-131.##Taleb zadeh,sara,(2010),Identify and rank the most important elements of the marketing mix in buying tiles and daria, Tabriz and Saman brands study Based on identified elements,master degree thesis, Islamic azad university of Kermanshah.##Garavand,ayoub,nouraei,mahmood and saei arasi,iraj,(2010) , Impact of marketing mix on productivecooperative enterprises purchasing decisions and customer in koohdasht, taavon, no.3, pp 69-87.##Jafarpour, mahmood and beheshti zavareh, mohammad reza,(2011), Effect of marketing mix on brand value in the retail industry (case study of  shahrvand chain stores),barresi haie bazargani,no.49,pp 20-35.##Raenaee kordshooli, habibollah and allahiari bozanjani, ahmad,(2012), the study of impact of green marketing mix on consumer’s  purchase decision(case study: pegah company dairy product’s consumers in shiraz),tahghighate bazariabie novin, no.4, pp165-180.##Hooshiar, kamal. Taheri, rasool. Shajie, kianoosh and gholami, samira,(2013),Influences of SportsBrandscomponents on thecustomer’s choice, needsof tomorrow's generation Sports ScienceNational-StudentCongress.##Vignali,C. (2001) ,McDonald’s: “think global, act local” – the marketing mix", British Food Journal, Vol. 103, pp.97 – 111.##Vakratsas. D.(2008). The effects of advertising, prices and distribution on market share volatility, European Journal of Operational Research,no.187, pp: 283–293.##Darke .P.R. and. Chung .C.M.Y..(2005). Effects of pricing and promotion on consumer perception: it depends on how you frame it, Journal of Retailing ,81 ,pp: 35–47.##Bridges .E. a, Briesch .R. A. and Chi Kin (Bennett) Yim, (2006), Effects of prior brand usage and promotion on consumer promotional response, Journal of Retailing , 82, pp: 295–307.##DelVecchio .D, David H. Henard and Freling. T. H, (2006), The effect of sales promotion on post-promotion brand preference: A meta-analysis, Journal of Retailing ,82,pp: 203–213.##Vamshikrishna ,Srungaramnarsimha, (2008), “assessing youth’s buying behaviour towards sport shoes(a case study of nike), Master’s degree level Dissertation, University of  Halmstad.##Dekimp .M. G. , Hanssens, D. M.and Silva-Risso .J. M,(1999), Long-run effects of price promotions in scanner markets, Journal of Econometrics, no.89,pp: 269-291.