ارتباط بین خودپندارۀ بدنی با حس حرکت در رشته‌های والیبال، بدمینتون، کشتی در دانشجویان ورزشکاران مرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کوهدشت،ایران

2 دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی،گروه رفتار حرکتی، دانشگاه اراک، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: درک خودپنداره بدنی و حس حرکت سازه­هایی روانشناختی و روانی- حرکتی هستند که بر طبق نتایج تحقیقات اخیر نقش بسزایی در عملکرد ورزشی ایفا می­کنند. هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین خودپنداره بدنی با حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. براساس نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای یکصد نفر در رشته­های مختلف والیبال34 نفر، بدمینتون و کشتی هر کدام 33 نفر از بین دانشجویان دانشگاه اراک در سال 91- 92 با میانگین سنی 94/1 ± 80/21 انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از دو پرسش­نامه­ مشخصات فردی و خودپنداره بدنی و همچنین آزمون­های تنظیم زاویه دست برتر ژکوفسکی (1988) و کنترل نیرو دست برتر آبلاکووا (1990) استفاده شد. اطلاعات جمع­آوری شده با استفاده از آزمون­های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و تحلیل واریانس­ها بررسی شدند.
یافته‌ها: یافته­ها رابطۀ معنی­داری را بین خودپنداره بدنی و حس حرکت در گروه­های مختلف (والیبال، بدمینتون و کشتی) نشان داد.
بحث و نتیجه­ گیری: با توجه به یافته­ها تحقیق والیبالیست­ها در هر دو مؤلفۀ خودپنداره بدنی و حس حرکت نمرات بالاتری را نسبت به سایر گروه­ها کسب کردند. نتایج نشان داد، ورزشهایی که عامل اصلی موفقیت در آنها حس حرکت دست برتر می­باشد از حس حرکت بهتر و خودپندارۀ بدنی بیشتری برخوردارند.
 
 

کلیدواژه‌ها