موانع حمایت مالی از ورزش در شرکت های شهر صنعتی کاوه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد ساوه، مرکزی، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: علیرغم تأکید دولت مبنی بر خصوصی سازی و درآمدزایی طبق اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه و اهمیت حمایت مالی به عنوان یکی از درآمدهای غیرمستقیم سازمان های ورزشی، صنعت ورزش کشورمان هنوز نتوانسته است از حمایت مالی بهره کافی ببرد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال بررسی موانع حمایت مالی از ورزش ایران بود.
روش شناسی: تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از انواع تحقیقات کاربردی بود که در آن از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که در آن کلیه موانع حمایت مالی در 4 گروه موانع مدیریتی- حقوقی، اقتصادی، رسانه ای- تبلیغاتی و فرهنگی- اجتماعی قرار گرفت و بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت امتیاز بندی شد.روایی صوری پرسشنامه(با استفاده از نظر متخصصان) و روایی سازه (به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) و پایایی (با استفاده از آلفای کرونباخ 83/0)  مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری شامل مدیران شرکت های شهر صنعتی کاوه بود(104 نفر)، که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، همه آنها مورد بررسی قرار گرفتند برابری نمونه و جامعه آماری د. برای اولویت بندی عوامل از تحلیل عامل اکتشافی، روش تحلیل مولفه اصلی و آزمون فریدمن استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد از میان 4 گروه موانع حمایت مالی از ورزش، عامل رسانه‌ای- تبلیغاتی 22/71 درصد واریانس از موانع حمایت مالی از ورزش را تبیین می‌نماید و موانع حمایت مالی از ورزش به ترتیب اولویت عبارت بود از موانع رسانه‌ای/ اطلاعاتی-تبلیغاتی(با بار عاملی915/0)؛  مدیریتی- قانونی(با بار عاملی853/0)، اقتصادی(با بار عاملی845/0) و اجتماعی- فرهنگی(با بار عاملی755/0).
 بحث و نتیجه گیری: موانع بررسی شده را می توان به دو دسته عوامل محیطی خارجی و عوامل محیطی داخلی تقسیم کرد. عوامل محیطی خارجی در این تحقیق موانع اقتصادی و رسانه ای- تبلیغاتی  بود که خارج از محیط صنعت ورزش قرار دارند، بنابراین برطرف کردن چنین موانعی نیازمند بازتعریف و تغییراتی در برنامه ریزی های راهبردی و عملیاتی و انجام اصلاحات  اقتصادی، مالی، حقوقی و قانونی در نهادهای کشور است و عوامل محیطی داخلی که مربوط به خود محیط ورزش می باشد و در این تحقیق شامل موانع اجتماعی- فرهنگی و مدیریتی- حقوقی بود که برطرف کردن آن نیازمند مدیریت مؤثر بازاریابی ورزشی، شناسایی راهکارهای ارتقاء آرم یا نشان باشگاه ها و لیگ حرفه ای و مدیریت و برنامه ریزی زمانی مناسب مسابقات می باشد.

کلیدواژه‌ها