مقایسه عزت نفس شهروندان ایرانی قبل و بعد از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در صعود به جام جهانی 2014

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه یاسوج، کهگیلویه و بویراحمد،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه یزد،ایران

3 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور،یاسوج،کهگیلویه و بویراحمد،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: موفقیت ها و شکست های ورزشی در مسابقات بین المللی بر ویژگی های روانی شهروندان تاثیر می گذارند اما این رابطه کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تاثیر موفقیت تیم ملی فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی 2014 بر عزت نفس شهروندان است.
روش شناسی: روش تحقیق، پیمایش از نوع طولی است که در دو مرحله انجام شده است. جامعه آماری شهروندان 60-18 ساله شهر یاسوج است که تعداد آنها 79360 نفر است. از این تعداد، 320 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ(RSES) است که ویژگی های روان سنجی آن در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته ها: یافته های تحقیق با استفاده از آزمون تی زوج (000/0=Sig 279=df 7/11=t) نشان داد عزت نفس شهروندان پس از موفقیت تیم ملی فوتبال ایران به طور معناداری افزایش یافت.

نتیجه‌گیری: با سرمایه گذاری در ورزش و برنامه ریزی جهت موفقیت تیم های ملی ایران در رقابت های مهم بین المللی، می توان عزت نفس شهروندان به عنوان یکی از نیازهای اساسی روانی جامعه را ارتقاء بخشید

کلیدواژه‌ها