ارتباط مشارکت والدین با شایستگی ادراک‌شده و لذت ورزشی رزمی‌کاران نوجوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرت ورزشی، دانشگاه شاهرود، سمنان، ایران(مسئول مقاله)

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شاهرود، سمنان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شاهرود، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: مشارکت والدین بنیانی برای مشارکت و موفقیت فرزندان در فعالیت‌های ورزشی است. ازاین‌رو والدین می‌توانند نقش مهمی در نحوه شکل‌دهی این عادات و رفتارها داشته باشند که احساس شایستگی و لذت از مهم‌ترین آن‌ها می‌باشند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط مشارکت والدین با شایستگی ادراک‌شده و لذت ورزشی رزمی‌کاران بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری این تحقیق را رزمی‌کاران نوجوان دختر و پسر (12 تا 18 ساله) خراسان رضوی (1000=N) تشکیل دادند که از بین آن‌ها 281 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه تعدیل‌شده مشارکت والدین (لی و مک‌لین، 1997؛ لف و هولی، 1995)، پرسشنامه شایستگی ادراک‌شده ‌­­­­­­‌(مک اولی، 1991) و لذت ورزشی (اسکانلن، 1993) استفاده گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که شایستگی ادراک‌شده و زیر‌مقیاس‌های مشارکت والدین به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم بر لذت ورزشی تأثیر داشتند؛ به‌طوری‌که شایستگی ادراک‌شده به‌عنوان یک متغیر میانجی در این مدل نقش ایفا می‌کرد. هم‌چنین در قسمت اثر کل مشخص شد شایستگی ادراک‌شده بیشترین تأثیر را بر لذت ورزشی داشت. درنهایت، کلیه شاخص‌های برازش مدل نشان‌دهنده برازش مطلوب مدل بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق به مدیران ورزشی پیشنهاد می‌شود شرایط لازم را برای مشارکت فرزندان در کنار والدین فراهم کنند تا به‌واسطه حمایت آن‌ها از ورزش لذت برده و احساس شایستگی نمایند.

کلیدواژه‌ها