اثر بازخورد دقیق، غیردقیق و هنجاری بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه اصفهان، ایران)مسئول مقاله)

3 استادیارگروه رفتار حرکتی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: شواهد تحقیقاتی پیشنهاد می کنند که کارکرد انگیزشی بازخورد می تواند بر یادگیری اثر گذار باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بازخورد به کوشش‌های دقیق، غیردقیق، هنجاری مثبت و منفی بر یادگیری یک تکلیف زمان بندی متوالی است.
روش شناسی: هفتاد و پنج دانشجوی دختر و پسر دانشگاه یزد با میانگین سنی 467/2 ± 5/22 سال (35 پسر و 40 دختر) به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در پنج گروه بازخورد دقیق، غیردقیق، هنجاری مثبت، هنجاری منفی و کنترل قرار گرفتند. تکلیف آزمودنی­ها اجرای یک تکلیف زمان بندی متوالی بود. در مرحله اکتساب، هر یک از آزمودنی‌ها 60 کوشش و در مرحله یادداری و انتقال که با فاصله 24 ساعت پس از مرحله اکتساب و 10 دقیقه پس از مرحله یادداری اجرا شد، 6 کوشش را اجرا نمودند.
یافته‌ها: داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر و تحلیل واریانس یکراهه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مرحله اکتساب نشان داد که گروه‌های هنجاری مثبت و دقیق بطور معناداری نسبت به گروه‌های غیر دقیق و هنجاری منفی مقدار خطای کمتری داشتند ولی بین مقدار خطا در سه گروه هنجاری مثبت، دقیق و کنترل و مقدار خطا در گروه‌های کنترل، هنجاری منفی و غیر دقیق اختلاف معناداری دیده نشد. در مرحله یادداری خطای زمان حرکت گروه‌های دقیق و هنجاری مثبت به طور معناداری کمتر از گروه‌های غیر دقیق، هنجاری منفی و کنترل بوده است، همچنین در آزمون انتقال تفاوت معناداری بین گروه‌ها مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری: یافته‌های تحقیق نشان داد که استفاده از دو شیوه بازخورد انگیزشی یعنی بازخورد دقیق و هنجاری مثبت ممکن است برای یادگیری مهارت‌های حرکتی سودمند باشد لذا پیشنهاد می‌شود در سازماندهی برنامه تمرینی از این شیوه‌های ارائه بازخورد استفاده شود

کلیدواژه‌ها