بررسی موانع ساختاری‌ اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری‌های‌خارجی در صنعت‌ فوتبال ‌جمهوری‌اسلامی‌ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شهرکرد، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهرکرد، ایران

3 کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: عوامل ساختاری مجموعه عواملی هستند که ریشه در ساختارهای کلان از قبیل اقتصادی، حقوقی-قانونی، فرهنگی- اجتماعی دارند. این عوامل از فاکتورهای بسیار اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی شناخته می شوند. هدف از این تحقیق، پرداختن به این دسته موانع در صنعت فوتبال ایران است.
روش‌شناسی: جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره باشگاههای حاضر در لیگ برتر، اعضاء هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و مدیران سابق فوتبال ایران(240≈N) تشکیل دادند.  148 نفر، بر اساس جدول مورگان، به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار اندازه‌گیری تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که طی یک مطالعه مقدماتی و به روش دلفی با اعمال نظر 12 نفر از متخصصین امر در زمینه اقتصاد و مدیریت ورزشی در پرسشنامه نهایی تهیه گردیده است.  برای اطمینان از پایائی پرسشنامه با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه 885/0 تعیین گردید. تجزیه‌ و تحلیل‌آماری یافته‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی(کولموگروف‌اسیمرنوف، آزمون ‌پیرسون و تحلیل‌عاملی) صورت ‌پذیرفته است.
یافته‌ها: نتایج ‌‌تحقیق نشان داد بین عوامل‌ ساختاری (شامل اقتصادی، حقوقی-قانونی، مدیریتی-منابع انسانی، اطلاع رسانی-بازاریابی، تشویقی-حمایتی و فرهنگی-اجتماعی) و جذب‌ سرمایه‌گذاری ‌های‌ خارجی در صنعت ‌‌فوتبال ‌ایران‌ رابطه ‌مثبت ‌و معنی‌داری وجود دارد.
بحث ‌و نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های ‌تحقیق، موانع ساختاری ‌اثرگذار بر جذب‌ سرمایه‌گذاری ‌خارجی در صنعت ‌فوتبال‌ ایران در شش حوزه کلی  قابل بررسی می باشند. این موانع به طور کلی خارج از محیط صنعت ورزش و صنعت فوتبال قرار دارند و به طور کلی حرکت سرمایه گذاری خارجی را به کل ساختار اقتصادی کشور با مخاطره مواجه می سازد. از اینرو تا زمانیکه موانع مذکور در کل ساختار کشور وجود داشته باشند صنعت فوتبال نیز مانند دیگر صنایع متأثر از چنین فضایی خواهدبود و از تأثیرات فزاینده سرمایه گذاری‌های‌خارجی بی‌بهره خواهدماند.

کلیدواژه‌ها