ارزیابی آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال مازندران(p7)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، مازندران،ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران

3 استادیار مدیرت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 کارشناس ارشد مدیرت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف‌: آمیخته بازاریابی شامل تکنیک‌ها و ابزارهای کلیدی فرایند بازاریابی است که مدیران از طریق آن می‌توانند برای  سازمان‌های خود ارزش خلق نموده و به جذب و حفظ مشتریان وفادار اقدام نمایند. با توجه به این‌که آمیخته بازاریابی یکی از فاکتورهای مهم تدوین استراتژی بازاریابی است، نیاز است تا نقش هریک از عناصر و درجه اهمیت آن‌ها در سازمان‌های ورزشی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی‌آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال مازندران شکل گرفته که از میان عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی سعی در توصیف عناصر هفتگانه (محصول، قیمت، شواهد فیزیکی، روابط عمومی، ترویج، افراد و توزیع) در میان تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال استان مازندران در دو وضعیت موجود و مطلوب را دارد.
روش شناسی: بدین منظور، پرسشنامه ای با روایی مناسب و پایایی (آلفای کرونباخ ) 94/0 میان مدیران ستادی ادارات کل ورزش و جوانان و اعضای هیئت رئیسه هیاتهای فوتبال و مربیان تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال استان مازندران به تعداد 126 نفر توزیع و جمع آوری گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری 17 SPSS  استفاده شد.
یافته ها و نتیجه گیری : یافته ها نشان داد که از دیدگاه آزمودنی‌ها اختلاف معنی‌داری میان دو وضع موجود و مطلوب آمیخته (محصول، قیمت، شواهد فیزیکی، روابط عمومی، ترویج، افراد و توزیع) وجود دارد. به گونه‌ای که با توجه به میانگین رتبه، وضعیت موجود دارای امتیاز کمتری نسبت به وضع مطلوب می باشد بدان معنا که در وضعیت موجود توجه بسیار کمتری به مولفه های آمیخته بازاریابی لیگ برتر فوتبال استان مازندران شده است. لذا مسئولین و دست اندرکاران لیگ برتر فوتبال در این استان باید بررسی‌های لازم را در زمینه تناسب بین این عنصر با استانداردهای جهانی بعمل آورده و به منظور برطرف نمودن شکاف بین وضع موجود و مطلوب برنامه ها و تدابیر لازم را بیندیشند.

کلیدواژه‌ها