اثر سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: کارایی نیروی انسانی در یک سازمان می تواند وابسته به عوامل مختلفی همچون تعهد سازمانی، جامعه پذیر بودن و سرسختی ذهنی افراد باشد. بنابر این  هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر  سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی بر تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان گلستان بود.
روش شناسی: روش این تحقیق توصیفی- همبستگی بود و  به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل 650 نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد شاغل در آموزش و پرورش استان گلستان بود. بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی 251 نفر پرسشنامه ها را کامل کردند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های سرسختی ذهنی ، جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی استفاده شد که پایایی داخلی هرکدام در تحقیق به ترتیب (82/0=α)، (91/0=α) و (81/0=α) به دست آمد. به منظور تعیین روایی سازه سوالات از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل داده­ها استفاده و سطح معنی داری 05/0 p≤ در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی به ترتیب با ضریب مسیرهای (21/0 PC=) و (58/0 PC= بر تعهد سازمانی و سرسختی ذهنی با ضریب مسیر (5/0PC=) بر جامعه پذیری سازمانی اثر گذاراند.
بحث و نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی از نقش مهمی در تعیین تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی بر خوردار می باشند. بنابر این سازمان ها در مرحله گزینش برای استخدام، افرادی را انتخاب کنند که  دارای سرسختی ذهنی بالایی هستند و همچنین برنامه های آموزشی برای توسعه سطح سرسختی ذهنی را در سازمان خود به مرحله اجرا درآورند. برای کارآمدتر نمودن فرایند جامعه پذیری در سازمان فرصتهای رشد و پیشرفت برای معلمان فراهم کرده و همچنین برنامه ها و جلساتی را در جهت توجیه و یادآوری سیاست های آموزش و پرورش تدارک ببینند.
 

کلیدواژه‌ها