تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد گرگان، ایران

2 دانشیار رفتارحرکتی درتربیت بدنی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

3 دانشیارگروه مغزواعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خراسان رضوی، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن، پیشرونده سلول های عصبی مرکزی است. از مهم ترین عوارض این بیماری اختلال در تعادل و خستگی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی یک دوره برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل های توجهی بر تعادل  بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام گرفت.
روش: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه کنترل بود. از میان بیماران زن مراجعه کننده  به انجمن ام اس شهر مشهد 24 نفر به عنوان نمونه با مقیاس ناتوانی جسمانی کمتر از 4 و دامنه سنی 27 تا 42 سال انتخاب  و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (توجه درونی و بیرونی) وکنترل  تقسیم شدند. تمرینات به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته انجام گرفت. برای اندازه گیری تعادل از مقیاس تعادل برگ  استفاده شد. آزمون آنوا با اندازه گیری های مکرر جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که پس از اتمام برنامه تمرینی منتخب تعادل شرکت کنندگان در هر سه گروه بهبود پیدا کرد و گروه توجه بیرونی بهتر از دو گروه دیگر عمل کرد (05/0P
بحث: نتایج این مطالعه تاثیر برنامه تمرینی را در بهبود تعادل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس را تایید نمود و  یافته ها نشان می دهند که بیرونی یا درونی بودن کانون توجه بر تعادل بیماران تاثیر گذار است. در شرایطی که کانون توجه به  فیدبک های بیرونی از بدن (نسبت به کانون توجه به خود بدن ) باشد تعادل بهتر خواهد شد

کلیدواژه‌ها